Dyrektor Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim

ogłasza

konkurs plastyczny

dla dzieci i młodzieży

z Gminy Ożarów Mazowiecki

pt. „PANI JESIEŃ”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR

Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie MazowieckimFilia w Broniszach

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Temat

Pani Jesień” przedstawienie otaczającej przyrody i zmieniającej się pory roku.

2. Cel konkursu

Pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych dzieci

oraz młodzieży, kształtowanie świadomości praw rządzących otaczającą nas przyrodą

i zwiększenie wrażliwości na jej potrzeby oraz umożliwienie prezentacji własnej twórczości

i konfrontacji z twórczością innych uczestników.

 

2. Uczestnicy Konkursu

W dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci 4-7 lat

 • dzieci młodzież w wieku 8-13 lat

z Gminy Ożarów Mazowiecki.

III. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 października 2020 r.
 2. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 13.11.2020 roku – piątek.

 • Decyduje data wpływu.

 • Prace na konkurs są przesyłane lub dostarczane na koszt uczestnika.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych

Prac konkursowych, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia

w transporcie)

 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać na adres:

Filia Dom Kultury Uśmiech w Broniszach

ul. Przyparkowa 15

05- 850 Ożarów Mazowiecki

Filia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00

3. Ogłoszenie wyników

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada 2020 r. na stronie

www.dkusmiech.eu i tablicy ogłoszeniowej Filii Domu Kultury Uśmiech w Broniszach.

 • Tylko Laureaci konkursu zostaną zaproszeni e-mailem lub telefonicznie

na uroczystość ogłoszenia wyników i rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, które odbędą się 22.11.2020 r. niedziela o godzinie 15.00 w Filii Domu Kultury Uśmiech w Broniszach ul. Przyparkowa 15.

Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu.

IV. WYKONANIE PRACY

5. Format prac

Dowolny od min. A-4 (30/21 cm) do max. A3 (29,7/42 cm)

 • nie składane

 • nie oprawione

 • jednostronne

 • przestrzenne tj. makieta, rzeźba, instalacja

o wymiarach max. szer. 40 cm, dł. 60 cm, wys. 50 cm

6. Technika prac:

 • Dowolna trwała technika plastyczna np. kredka, flamastry, pastele, farba plakatowa, akrylowa, olejna, akwarela, tempera i gwasz, tusz, wydzieranka, wycinanka.
 • UWAGA ! Nie grafika komputerowa.
 • Do wykonania pracy konkursowej dopuszcza się materiał roślinny w postaci suchych kwiatów, liści, gałęzi, owoców dębu, kasztanowca, jarzębiny, szyszek, mchu, kamyczków, muszelek oraz odpowiednio dobranych do kompozycji naczyń, gąbki florystycznej, styropiany, wianków z wikliny, sznureczków, wstążeczek, drucików, itp.

 • Prace przestrzenne można wykonać z dowolnego trwałego tworzywa. Konstrukcja pracy przestrzennej powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.

 • UWAGA ! Nie dopuszczone są materiały spożywcze takie jak: makarony, kasze, groch, itp.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Konkursie

 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

 • Zgłoszenia do Konkursu dokonuje opiekun prawny (rodzic) Uczestnika Konkursu.

 • Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu
  oraz zaakceptowanie jego warunków.

 • Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Konkursu, wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz rozpowszechnieniem informacji na temat Konkursu
  i nagrodzonych Prac konkursowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych).

 • Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w Formularzu zgłoszenia konkursowego – załącznik do niniejszego Regulaminu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału, a Praca konkursowa podlega w takim przypadku zniszczeniu.

2. Warunki uczestnictwa:

 • Praca musi być pracą własną nie przedstawianą ani publikowaną wcześniej, nie zgłoszoną do innego konkursu, nie obciążoną wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie może być kopią ani przedrukiem istniejących prac.

Praca nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191),
a także dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

 • Praca ma być wykonana indywidualnie i samodzielnie (wyklucza się z udziału w konkursie prace wykonane według szablonu, jednego wzoru).

 • Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę.

 • Prace przestrzenne może wykonać grupa dzieci i jako zespół może zgłosić tylko jedną pracę.

 • Pracę należy wyraźnie podpisać na odwrocie ( DUŻYMI LITERAMI):

imieniem i nazwiskiem, podać wiek, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego oraz jeżeli praca jest wykonana na lekcji pod kierunkiem nauczyciela w szkole lub przedszkolu – nazwę placówki, w innym przypadku dopisać – Praca w domu

 • Do pracy należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia do konkursu (załącznik do regulaminu). Formularz wypełnia i podpisuje opiekun prawny (rodzic) Uczestnika.

 • Niedołączenie lub niepodpisanie Formularza zgłoszenia jest równoznaczne
  z nieprzystąpieniem do konkursu.

 • Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, nie podpisane lub podpisane nieczytelnie, niekompletnie i zniszczone w wyniku złego opakowania nie biorą udziału
  w konkursie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator.

         1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Ocena prac:

 • Organizator powoła Komisję Konkursową.
 • Zadaniem Komisji jest ocena Prac konkursowych, wyłonienie Laureatów Konkursu
  i przyznanie nagród:

nagrody odpowiednio w poszczególnych kategoriach wiekowych I, II i III miejsce

oraz wyróżnienia.

 • Dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo.

 • Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.

2. Kryteria oceny:

 • Artystyczne tj. oryginalność, pomysłowość, dobór środków i techniki plastycznej, kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, samodzielność.

 • Merytoryczne zgodność pracy z tematyką konkursu.

 • Samodzielność wykonania pracy (nie będą oceniane prace wykorzystujące gotowe elementy takie jak pocztówki lub fragmenty ilustracji).

 • Estetyczne technika wykonania.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody:

 • Prace NAGRODZONE i WYRÓŻNIONE otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową
  i zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Nagrody przyznane są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), który przewiduje, że wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych), są wolne od podatku dochodowego.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu.
 • Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niewystawienia wszystkich prac na wystawie pokonkursowej w przypadku napłynięcia dużej liczby.

Nagrody nie odebrane w dniu uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród oraz otwarcia

wystawy pokonkursowej, które odbędzie się 22.11.2020 r. niedziela będą do odebrania
u organizatora konkursu w Filii Domu Kultury Uśmiech w Broniszach ul. Przyparkowa 15,
w terminie do 20.12.2020 r., po tym terminie nagrody zostaną przekazane na cele charytatywne
.

VIII. PRAWA ORGANIZATORA

1. Prawa Organizatora:

 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
  na Organizatora Dom Kultury „Uśmiech” w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskich praw majątkowych nieograniczonych terytorialnie
  i czasowo do Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,

b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie egzemplarzy,

c) wprowadzanie do obrotu (powielonych drukiem) egzemplarzy Pracy konkursowej,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej

i zamkniętej,

e) publikację, wystawienie, wyświetlenie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną techniką,

f) nadanie za pomocą wizji,

g) dokonywanie przeróbek,

h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach.

Praca konkursowa nie podlega zwrotowi.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do publikacji
  oraz wystawienia na wystawie pokonkursowej tylko prac nagrodzonych i wybranych przez jury.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 • Sytuacje nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 • Organizator zamierza wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe z otwarcia wystawy
  z udziałem laureatów, które będą wykorzystywane w celach informacyjnych
  i promocyjnych związanych z działalnością Domu Kultury „Uśmiech” (punkt IX Regulaminu konkursu – Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych)

Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować pod nr telefonu : 510 284 791 lub 502 545 525

lub e-mail: bronisze@dkusmiech.eu

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych jest Dom Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Łukasza Grabowskiego), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw przez adres poczty
e-mail: iod@dkusmiech.eu lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu:

 • organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu,

 • publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech”,

 • działalności edukacyjno-informacyjnej w mediach w związku z promocją Domu Kultury.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes (art. 6 lit. f RODO), którym jest:

 • umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

 • umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

 • opublikowanie informacji o laureatach,

 • archiwizacja dokumentów.

Uzyskane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie jedynie Dom Kultury „Uśmiech” Ożarów Mazowiecki.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Uczestnika konkursu (w postaci: imienia, nazwiska, wieku, kontaktowego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, instytucji prowadzącej tzn. szkoły/przedszkola) będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, dane Laureatów (w postaci: imienia, nazwiska, wieku i ewentualnie instytucji prowadzącej tzn. szkoły/przedszkola, wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagrań z uroczystości ogłoszenia wyników konkursu, wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej z ich udziałem)
będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Uczestników konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konkursie. Brak podania danych powoduje niemożność uczestnictwa w konkursie.

Do pobrania: Formularz zgłoszenia do konkursu plastycznego “Pani Jesień”