Deklaracja dostępności

Dom Kultury Uśmiech zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.dkusmiech.ozarow-mazowiecki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Krupa p.krupa@dkusmiech.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 722 14 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Poznańskiej. Jedno z poziomu chodnika drugie z podjazdem dla wózków.
  • W budynku jest winda (nie przystosowana dla osób na wózkach). Znajduje się w części budynku od ul. Poznańskiej.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Budynek: Filia Domu Kultury Uśmiech w Józefowie, ul. Fabryczna 15
   • Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Fabrycznej oraz od strony parkingu. Wejście od ulicy Fabrycznej z podjazdem dla wózków.
   • Budynek dwupoziomowy. W budynku nie ma windy.
   • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
   • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Budynek: Filia Domu Kultury Uśmiech w Broniszach, ul. Przyparkowa 15
  • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Przyparkowej.
  • Zainstalowane są szyny – podjazd dla wózków.
  • Budynek jednopoziomowy. W budynku nie ma windy.
  • Nie ma podjazdu dla wózków.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
 1. Budynek: Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” ul. Poznańska 292 w Ożarowie Mazowieckim
  • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Poznańskiej
  • Budynek jednopoziomowy. W budynku nie ma windy. Wejście jest z poziomu chodnika. Nie ma schodów. Budynek jest dostępny dla osób na wózkach.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Miejsca parkingowe są z tyłu budynku.