Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym “wiosna w obiektywie”. Zbliża się majowy weekend, przyroda budzi się do życia. Warto wybrać się na spacer, poszukać oznak wiosny i uwiecznić je swoim aparatem. Przysyłajcie do nas wiosenne zdjęcia. Możecie wygrać atrakcyjne nagrody. 

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki z podziałem na grupy wiekowe: 5 do 12 lat, 13 do 18 lat oraz powyżej 18 lat.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zajmujące się fotografią zawodowo.
 4. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. Każda praca oceniana będzie oddzielnie.
 5. Pracę oraz poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@dkusmiech.eu.
 6. Prace w formacie JPG, JPEG lub TIFF o wymiarach nie mniejszych niż 1200×1600 pikseli, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na podany wyżej adres e-mail.
 7. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie mogą naruszać ich praw majątkowych ani osobistych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 8. Prace należy nadsyłać do 16 maja 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 29 maja 2022 r. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka na boisku UKS Ołtarzew przy ul. Parkowej w Ołtarzewie.
 9. Przesłane pliki nie będą zwracane autorom.
 10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 11. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.dkusmiech.eu i w mediach społecznościowych organizatora.
 12. Prace zaprezentowane będą w formie wystawy w siedzibie organizatora lub wystawy online na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizatora. Dopuszczamy również możliwość publikacji wybranych prac w prasie lokalnej lub w kalendarzu wydawanym przez organizatora konkursu.
 13. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu. Nagrodzeni zostaną poinformowani mailowo lub smsem o terminie odbioru nagród. Nagrody można odbierać w zaproponowanym terminie lub w innym uzgodnionym z organizatorem. Nie później jednak niż do 24 czerwca 2022 roku. Po tej dacie nagrody zostaną przekazane na cele charytatywne.
 14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu w całości.
 15. Integralną częścią regulaminu jest klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- do pobrania

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – FORMULARZ UCZESTNICTWA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych przekazanych w formularzu uczestnictwa jest Dom Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1181428439, tel.: (22) 722-14-45, e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Łukaszem Grabowskim, za pośrednictwem adresu e-mail:

iod@dkusmiech.eu lub pisząc na adres siedziby Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda na udział w konkursie.
 2. Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od uczestników konkursu lub ich prawnych opiekunów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów:
 • realizacji konkursu;
 • wyłonienia laureatów;
 • przyznania nagród;
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcją kancelaryjną.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać wszystkich danych z formularza innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z treścią regulaminu wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.dkusmiech.eu i w mediach społecznościowych Administratora oraz w prasie lokalnej lub w kalendarzu wydawanym przez organizatora.

 1. Osoby których dane dotyczą posiadają prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.