Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

zaprasza Wystawców do zgłaszania udziału

w tegorocznych „Dniach Ożarowa Mazowieckiego”,

które odbędą się 11.06.2022 roku na terenie boiska sportowego UKS Ołtarzew

przy ul. Parkowej 16/18, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia Karta_Zgloszeniowa_Stoiska prosimy składać drogą e-mailową na adres:

sekretariat@dkusmiech.eu

do niedzieli 22.05.2022 roku.

Organizator, ze względu na ograniczoną ilość miejsc zastrzega sobie prawo wyboru Wystawców spośród zgłoszonych ofert oraz rozplanowanie poszczególnych stoisk wystawienniczych.

Wystawcy zostaną powiadomieni o wynikach wyboru do dnia 25 maja 2022 roku drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (22) 722-14-45

Regulamin Organizacji i Zasad Funkcjonowania Stoisk Handlowych podczas „Dni Ożarowa Mazowieckiego” znajduje się na stronie: www.dkusmiech.eu

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASAD FUNKCJONOWANIA STOISK HANDLOWYCH PODCZAS                 

     „DNI OŻAROWA MAZOWIECKIEGO 2022”

 ORGANIZACJA STOISK, WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizatorem imprezy plenerowej pt. „Dni Ożarowa Mazowieckiego” w dniu 11 czerwca 2022r. (sobota) w godz. 14.00 – 22.00 jest Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim.
 2. Teren imprezy obejmuje obszar boiska sportowego UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18, 05-850 Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie) z  wydzieloną częścią, z przeznaczeniem na handel.
 3. W czasie „Dni Ożarowa Mazowieckiego” prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, informacyjno-promocyjnej, rozrywkowej itp. na terenie imprezy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora, w wyznaczonych przez Organizatora stoiskach i godzinach oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoisk w ramach dostępnej powierzchni handlowej.
 5. Warunkiem otrzymania zgody na prowadzenie, w czasie i miejscu imprezy, działalności wymienionych w pkt. 3  jest telefoniczne (tel. 22 722-14-45) bądź e-mailowe (Karta_Zgloszeniowa_Stoiska) zgłoszenie się do Organizatora oraz uzyskanie akceptacji i dokonanie stosownej opłaty na nr konta Organizatora. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: sekretariat@dkusmiech.eu w terminie do niedzieli 22 maja 2022 roku.
 6. Należność za udostępnienie powierzchni handlowej stoiska musi być wpłacona najpóźniej 7 dni przed terminem imprezy (nie później niż do 3 czerwca 2022 roku) na rachunek bankowy Organizatora:

 

Nr konta:   PKO BP Nr 22 1020 1055 0000 9102 0311 1572

Dom Kultury „Uśmiech” Poznańska 165 05-850 Ożarów Mazowiecki

z dopiskiem: opłata za stanowisko podczas Dni Ożarowa Mazowieckiego 2022 oraz z podaniem imienia i nazwiska opłacającego lub nazwy podmiotu handlowego.

 1. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Organizator wystawi fakturę VAT i przekaże ją Wystawcy w dniu imprezy lub prześle na adres wskazany w Karcie Zgłoszenia Stoiska w terminie 7 dni od daty imprezy.
 2. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy Wystawców podczas „Dni Ożarowa Mazowieckiego”, a stoiska postawione bez dokonanej opłaty będą usuwane z terenu imprezy.
 3. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Imprezy. Zabrania się powiększania wcześniej przydzielonej powierzchni handlowej, wystawiania towarów bądź reklam poza obręb stanowiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska. Wystawcy są zobowiązani do  utrzymania czystości i porządku na terenie im powierzonym. Sprzedawcy zobowiązani są do zebrania nieczystości oraz złożenia ich we wskazanym przez Organizatora miejscu.
 4. Opłaty za prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej, promocyjnej, itp. są uzależnione od charakteru i sposobu takiej działalności i określane są indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
 5. Organizator nie  gwarantuje dostępu do punktu poboru energii elektrycznej i wody.
 6. Sprzedawcy zapewniają wyposażenie stoiska (namioty, stoły, krzesła itp.).
 7. Opłata za jedno stoisko handlowe o szerokości do 2 metrów wynosi 130zł netto za 1m + 23% VAT, powyżej 2 metrów wynosi 80zł netto + 23% VAT za każdy dodatkowy metr szerokości.
 8. Sprzedawcy lodów oraz inne podmioty gastronomiczne mogą mieć w ofercie jedynie produkty  zgodne z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225 z póz. zm.). Produkty muszą być wysokiej jakości i muszą spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.
 9. Sprzedawcy gastronomii muszą posiadać do wglądu: kserokopie ważności  książeczek  zdrowia (pracowników zatrudnionych na stoiskach handlowych), decyzje administracyjne Sanepidu dopuszczające pojazd do przewozu produktów.
 10. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych, alkoholu, papierosów i środków odurzających.
 11. Sprzedawca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
 12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem uderzeniem pioruna, zalaniem wodą i innymi przyczynami losowymi.
 13. Sprzedawcy, w związku z ogłoszonym na terenie RP stanem epidemii Sars-Cov-2, zobowiązują się do wykonywania czynności wsparcia ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, wskazanych przez organy upoważnione.
 14. Organizator nie odpowiada, wobec sprzedawcy, za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu organizator może usunąć  sprzedawcę bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
 2. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                              Krzysztof Jabłoński

                                                                                            /-/

                                                                 Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”