Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

ogłasza

III RODZINNY PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK

„Hej kolęda, kolęda…”

Ożarów Mazowiecki 2022

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU

Organizatorem Rodzinnego Przeglądu kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda” jest Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą przy ul. Poznańskiej 165.

 1. TEMAT i CEL PRZEGLĄDU
 • Popularyzowanie i pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Promowanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin.
 1. UCZESTNICY PRZEGLADU
 • W przeglądzie biorą udział mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki.
 • Przegląd przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.
 • W przeglądzie biorą udział wykonawcy indywidualni oraz rodziny.
 • Dzieci, młodzież i dorośli w kategoriach:

I od 3 do 5 lat

II od 6 do 9 lat

III od 9 do12 lat

IV od 13 do16 lat

V młodzież powyżej 16 lat i dorośli

VI rodziny

 

 1. UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE I WARUNKI ZGŁOSZENIA
 • Udział w Przeglądzie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Przystąpienie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Przeglądu.
 • Warunkiem udziału w Przeglądzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku. W przypadku uczestników niepełnoletnich wszystkie zgody i oświadczenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie uczestnika.

Zgłoszenie do Przeglądu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Przeglądu, wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnieniem informacji na temat Przeglądu i nagrodzonych uczestników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w Formularzu zgłoszenia na Przegląd w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Przeglądu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Przeglądzie, a ewentualne nagrania wykonania utworu w takim przypadku ulegną zniszczeniu.

 

 1. WYMOGI PRZYGOTOWANIA DO PRZEGLĄDU
 • Uczestnicy przygotowują dowolną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.
 • Utwory mają być ograniczone do liczby wykonywanych zwrotek max. do 5,

przy czym czas trwania utworu nie może być krótszy niż 1 min. i nie może przekraczać 4 min.. 

 • Utwory mogą być śpiewane a cappella, z akompaniamentem własnym, z akompaniatorem lub z podkładem muzycznym.
 • Prosimy nie korzystać z podkładów muzycznych objętych ochroną prawno-autorską. W przypadku ewentualnych roszczeń autorów Organizator przeglądu nie ponosi odpowiedzialności.
 • Uczestnik przeglądu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 • Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora nie ma możliwości zmiany tytułu utworu.

 

 1. TERMIN ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia na Przegląd prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie:

do 16 stycznia 2023 (włącznie)

na adres e-mail:  sekretariat@dkusmiech.eu.

 

 1. PRZESŁUCHANIA I ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEGLĄDU
 • Organizator powoła Komisję Jury
 • Jury dokona oceny wykonywanych utworów uwzględniając:

poprawność i kulturę wykonania, interpretację, kulturę słowa, kreatywność i oryginalność prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • Przesłuchania uczestników Przeglądu Kolęd i Pastorałek odbędą się:

 22 stycznia 2023 r. od godziny 15.00

w Domu Kultury Uśmiech, ul. Poznańska 165 – sala widowiskowa.

 • Koszty transportu związane z dojazdem na przegląd uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Jury wyłoni laureatów i przyzna odpowiednio w poszczególnych kategoriach miejsce I,II,III oraz wyróżnienia.
 • Jury może nie przyznać miejsc i wyróżnień, jak i przyznać miejsca Ex aequo.
 • Decyzje Jury są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 • Protokół z posiedzenia jury zostanie ogłoszony:

23 stycznia 2023 r.

na stronie internetowej Domu Kultury „Uśmiech”

www.dkusmiech.eu

 

 1. NAGRODY
 • Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Nagrody w Przeglądzie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.
 • Nagrodzeni uczestnicy potwierdzają telefonicznie pod nr tel. (22) 722 14 45 odbiór nagrody u Organizatora konkursu w

Domu Kultury „Uśmiech” ul. Poznańska 165, I piętro p. 113

w wyznaczonym przez Organizatora terminie. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody w wyznaczonym terminie, uczestnik telefonicznie powiadamia Organizatora i ustalany jest inny termin.

 • Nagrody nie odebrane terminie do 31.01.2023r., po tym terminie zostaną przekazane na cele charytatywne.
 1. Prawa Organizatora
 • Zgłoszenie się do przeglądu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora Dom Kultury „Uśmiech” w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, autorskie prawa majątkowe nieograniczone terytorialnie i czasowo do wykonania utworu na następujących polach eksploatacji:
 1. a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie egzemplarzy,
 2. b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie egzemplarzy,
 3. c) wprowadzanie do obrotu (nagranych wykonań),
 4. d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,
 5. e) publikację, wystawienie, wyświetlenie, re-emitowanie i odtwarzanie dowolną techniką,
 6. f) nadanie za pomocą wizji,
 7. g) dokonywanie przeróbek,
 8. h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nagrań wykonań utworów

przeglądu do publikacji oraz opublikowanie na stronie www jak i FB Organizatora tylko wykonań

nagrodzonych i wybranych przez jury.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 • Sytuacje nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prawo Organizatora do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych umieszczonych w Formularzu zgłoszenia do konkursu pracy (załącznik) w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zdjęć i nagrań filmów z otwarcia wystawy z ich udziałem w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Domu Kultury „Uśmiech”

(punkt 15 Regulaminu konkursu – Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych)

Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).

 • Wszelkie pytania dotyczące Przeglądu proszę kierować pod nr telefonu: (22) 722 14 45; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

 

 1. Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury „Uśmiech” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
II. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@dkusmiech.eu; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia przeglądu, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych jest ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w przeglądzie.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przeglądu (art. 6 ust. 1, lit. RODO[1]);
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest promocja przeglądu i Domu Kultury Uśmiech (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[2]).
IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Uczestnika przeglądu danych osobowych będą:
Dom Kultury „Uśmiech”; Ożarów Mazowiecki; ul. Poznańska 165;
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy  danych Uczestnika przeglądu poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Uczestnika przeglądu (w postaci: imienia, nazwiska, wieku, kontaktowego adresu e-mail i/lub numeru telefonu)  będą przechowywane przez okres realizacji przeglądu, dane Laureatów (w postaci: imienia, nazwiska, wieku, ogłoszenia wyników przeglądu)  w celach archiwizacji i reklamy przeglądu przez czas nieokreślony.
VIII. Twoje prawa
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli  Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw “marketingowy”
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację
 
Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która  Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana  praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Ma Pani/Pana  prawo otrzymać od nas w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego  dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana  zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka  niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pani/Pan  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Uczestników przeglądu danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przeglądzie. Brak podania danych powoduje niemożność uczestnictwa w przeglądzie.

                                                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                                                                     Krzysztof  Jabłoński

[1]                     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

[2]                     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK _regulamin i karta zgłoszeniowa